پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
193371
بیشترین: 
193986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193925
زمان: 
11/5 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 5 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 5 بهمن 1396 , 193925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:05","price":193555},{"date":"1396/11/05 11:20","price":193956},{"date":"1396/11/05 11:25","price":193802},{"date":"1396/11/05 11:30","price":193956},{"date":"1396/11/05 11:35","price":193986},{"date":"1396/11/05 11:40","price":193956},{"date":"1396/11/05 11:45","price":193894},{"date":"1396/11/05 11:50","price":193679},{"date":"1396/11/05 12:00","price":193586},{"date":"1396/11/05 12:05","price":193555},{"date":"1396/11/05 12:10","price":193402},{"date":"1396/11/05 12:15","price":193494},{"date":"1396/11/05 12:20","price":193555},{"date":"1396/11/05 12:25","price":193494},{"date":"1396/11/05 12:30","price":193586},{"date":"1396/11/05 12:40","price":193555},{"date":"1396/11/05 12:45","price":193679},{"date":"1396/11/05 13:00","price":193709},{"date":"1396/11/05 13:05","price":193679},{"date":"1396/11/05 13:10","price":193709},{"date":"1396/11/05 13:15","price":193679},{"date":"1396/11/05 13:25","price":193802},{"date":"1396/11/05 13:35","price":193771},{"date":"1396/11/05 13:40","price":193648},{"date":"1396/11/05 13:50","price":193586},{"date":"1396/11/05 13:55","price":193494},{"date":"1396/11/05 14:00","price":193525},{"date":"1396/11/05 14:05","price":193586},{"date":"1396/11/05 14:10","price":193494},{"date":"1396/11/05 14:15","price":193371},{"date":"1396/11/05 14:20","price":193525},{"date":"1396/11/05 14:25","price":193494},{"date":"1396/11/05 14:30","price":193555},{"date":"1396/11/05 14:35","price":193463},{"date":"1396/11/05 14:40","price":193555},{"date":"1396/11/05 14:45","price":193586},{"date":"1396/11/05 14:50","price":193525},{"date":"1396/11/05 14:55","price":193555},{"date":"1396/11/05 15:00","price":193525},{"date":"1396/11/05 15:05","price":193648},{"date":"1396/11/05 15:15","price":193679},{"date":"1396/11/05 15:20","price":193709},{"date":"1396/11/05 15:25","price":193740},{"date":"1396/11/05 15:30","price":193679},{"date":"1396/11/05 15:35","price":193648},{"date":"1396/11/05 15:40","price":193586},{"date":"1396/11/05 15:45","price":193648},{"date":"1396/11/05 15:55","price":193617},{"date":"1396/11/05 16:00","price":193679},{"date":"1396/11/05 16:05","price":193648},{"date":"1396/11/05 16:10","price":193709},{"date":"1396/11/05 16:15","price":193648},{"date":"1396/11/05 16:25","price":193679},{"date":"1396/11/05 16:35","price":193740},{"date":"1396/11/05 16:40","price":193833},{"date":"1396/11/05 16:55","price":193802},{"date":"1396/11/05 17:00","price":193833},{"date":"1396/11/05 17:05","price":193771},{"date":"1396/11/05 17:20","price":193802},{"date":"1396/11/05 17:25","price":193833},{"date":"1396/11/05 17:30","price":193894},{"date":"1396/11/05 17:35","price":193986},{"date":"1396/11/05 17:40","price":193894},{"date":"1396/11/05 17:45","price":193833},{"date":"1396/11/05 17:50","price":193802},{"date":"1396/11/05 17:55","price":193648},{"date":"1396/11/05 18:00","price":193586},{"date":"1396/11/05 18:05","price":193617},{"date":"1396/11/05 18:10","price":193648},{"date":"1396/11/05 18:20","price":193463},{"date":"1396/11/05 18:25","price":193371},{"date":"1396/11/05 18:30","price":193463},{"date":"1396/11/05 18:35","price":193525},{"date":"1396/11/05 18:40","price":193740},{"date":"1396/11/05 18:45","price":193709},{"date":"1396/11/05 18:50","price":193740},{"date":"1396/11/05 18:55","price":193617},{"date":"1396/11/05 19:00","price":193679},{"date":"1396/11/05 19:05","price":193709},{"date":"1396/11/05 19:10","price":193679},{"date":"1396/11/05 19:30","price":193586},{"date":"1396/11/05 19:35","price":193555},{"date":"1396/11/05 19:40","price":193525},{"date":"1396/11/05 19:50","price":193679},{"date":"1396/11/05 19:55","price":193709},{"date":"1396/11/05 20:00","price":193740},{"date":"1396/11/05 20:10","price":193709},{"date":"1396/11/05 20:15","price":193679},{"date":"1396/11/05 20:20","price":193709},{"date":"1396/11/05 20:25","price":193771},{"date":"1396/11/05 20:40","price":193802},{"date":"1396/11/05 20:55","price":193740},{"date":"1396/11/05 21:00","price":193771},{"date":"1396/11/05 21:10","price":193802},{"date":"1396/11/05 21:20","price":193863},{"date":"1396/11/05 21:25","price":193894},{"date":"1396/11/05 21:35","price":193925}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398