کمترین: 
9780.6
بیشترین: 
9780.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9780.6
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 5 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 9780.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":9780.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399