قیمت دینار کویت مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
12271.6
بیشترین: 
12271.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12271.6
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 12271.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":12271.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397