کمترین: 
3.409
بیشترین: 
3.546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.43
زمان: 
11/5 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 5 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":3.409},{"date":"1396/11/05 01:00","price":3.433},{"date":"1396/11/05 02:00","price":3.434},{"date":"1396/11/05 03:00","price":3.462},{"date":"1396/11/05 03:32","price":3.454},{"date":"1396/11/05 04:00","price":3.455},{"date":"1396/11/05 04:32","price":3.458},{"date":"1396/11/05 05:00","price":3.457},{"date":"1396/11/05 05:32","price":3.463},{"date":"1396/11/05 06:00","price":3.468},{"date":"1396/11/05 06:32","price":3.466},{"date":"1396/11/05 07:08","price":3.465},{"date":"1396/11/05 07:32","price":3.466},{"date":"1396/11/05 08:00","price":3.465},{"date":"1396/11/05 08:32","price":3.459},{"date":"1396/11/05 09:00","price":3.487},{"date":"1396/11/05 09:32","price":3.484},{"date":"1396/11/05 10:32","price":3.48},{"date":"1396/11/05 11:00","price":3.474},{"date":"1396/11/05 11:32","price":3.527},{"date":"1396/11/05 12:00","price":3.535},{"date":"1396/11/05 12:32","price":3.542},{"date":"1396/11/05 13:32","price":3.534},{"date":"1396/11/05 14:00","price":3.546},{"date":"1396/11/05 14:32","price":3.544},{"date":"1396/11/05 15:00","price":3.536},{"date":"1396/11/05 15:32","price":3.528},{"date":"1396/11/05 16:00","price":3.518},{"date":"1396/11/05 16:32","price":3.526},{"date":"1396/11/05 17:00","price":3.527},{"date":"1396/11/05 17:32","price":3.537},{"date":"1396/11/05 18:00","price":3.542},{"date":"1396/11/05 20:00","price":3.458},{"date":"1396/11/05 20:32","price":3.49},{"date":"1396/11/05 21:00","price":3.494},{"date":"1396/11/05 21:32","price":3.515},{"date":"1396/11/05 22:00","price":3.503},{"date":"1396/11/05 22:32","price":3.482},{"date":"1396/11/05 23:00","price":3.462},{"date":"1396/11/05 23:32","price":3.43}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399