کمترین: 
1.9095
بیشترین: 
1.9281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9095
زمان: 
11/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1.9095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":1.9205},{"date":"1396/11/05 01:00","price":1.9223},{"date":"1396/11/05 02:00","price":1.9215},{"date":"1396/11/05 03:00","price":1.921},{"date":"1396/11/05 03:32","price":1.9218},{"date":"1396/11/05 04:00","price":1.9215},{"date":"1396/11/05 04:32","price":1.9281},{"date":"1396/11/05 05:00","price":1.9235},{"date":"1396/11/05 05:32","price":1.9245},{"date":"1396/11/05 06:00","price":1.9259},{"date":"1396/11/05 06:32","price":1.9255},{"date":"1396/11/05 07:08","price":1.9265},{"date":"1396/11/05 07:32","price":1.926},{"date":"1396/11/05 08:00","price":1.9265},{"date":"1396/11/05 08:32","price":1.9255},{"date":"1396/11/05 10:00","price":1.9245},{"date":"1396/11/05 10:32","price":1.9255},{"date":"1396/11/05 11:00","price":1.9235},{"date":"1396/11/05 11:32","price":1.9225},{"date":"1396/11/05 12:00","price":1.9235},{"date":"1396/11/05 12:32","price":1.9273},{"date":"1396/11/05 13:00","price":1.9225},{"date":"1396/11/05 13:32","price":1.9185},{"date":"1396/11/05 14:32","price":1.9178},{"date":"1396/11/05 15:00","price":1.9175},{"date":"1396/11/05 15:32","price":1.9163},{"date":"1396/11/05 16:00","price":1.9175},{"date":"1396/11/05 16:32","price":1.9225},{"date":"1396/11/05 17:00","price":1.921},{"date":"1396/11/05 17:32","price":1.9239},{"date":"1396/11/05 18:00","price":1.9245},{"date":"1396/11/05 20:00","price":1.921},{"date":"1396/11/05 20:32","price":1.9235},{"date":"1396/11/05 21:00","price":1.927},{"date":"1396/11/05 21:32","price":1.9266},{"date":"1396/11/05 22:00","price":1.924},{"date":"1396/11/05 22:32","price":1.9273},{"date":"1396/11/05 23:00","price":1.9226},{"date":"1396/11/05 23:32","price":1.9095}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399