کمترین: 
624.63
بیشترین: 
629.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.63
زمان: 
11/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 624.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":624.88},{"date":"1396/11/05 01:00","price":625.75},{"date":"1396/11/05 05:00","price":626.88},{"date":"1396/11/05 05:32","price":626.38},{"date":"1396/11/05 06:00","price":626.75},{"date":"1396/11/05 06:32","price":626.5},{"date":"1396/11/05 07:08","price":626.88},{"date":"1396/11/05 07:32","price":626.38},{"date":"1396/11/05 08:00","price":626.5},{"date":"1396/11/05 08:32","price":626},{"date":"1396/11/05 09:00","price":626.25},{"date":"1396/11/05 09:32","price":626.13},{"date":"1396/11/05 11:00","price":625.63},{"date":"1396/11/05 12:00","price":626.13},{"date":"1396/11/05 12:32","price":627.75},{"date":"1396/11/05 13:00","price":626.38},{"date":"1396/11/05 14:00","price":626.63},{"date":"1396/11/05 14:32","price":626.5},{"date":"1396/11/05 15:00","price":626.88},{"date":"1396/11/05 15:32","price":626.63},{"date":"1396/11/05 16:32","price":628.63},{"date":"1396/11/05 17:00","price":628.25},{"date":"1396/11/05 17:32","price":628.75},{"date":"1396/11/05 18:00","price":629.13},{"date":"1396/11/05 20:00","price":626.88},{"date":"1396/11/05 20:32","price":628.13},{"date":"1396/11/05 21:00","price":628.63},{"date":"1396/11/05 21:32","price":627.88},{"date":"1396/11/05 22:00","price":628.38},{"date":"1396/11/05 22:32","price":629.13},{"date":"1396/11/05 23:00","price":626.88},{"date":"1396/11/05 23:32","price":624.63}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399