کمترین: 
1.9228
بیشترین: 
2.1228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1116
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت کوره امروز 5 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 2.1116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":2.1105},{"date":"1396/11/05 00:32","price":1.9228},{"date":"1396/11/05 01:00","price":2.1121},{"date":"1396/11/05 01:32","price":2.1104},{"date":"1396/11/05 02:00","price":2.1101},{"date":"1396/11/05 03:00","price":2.1099},{"date":"1396/11/05 04:00","price":2.1127},{"date":"1396/11/05 04:32","price":2.1177},{"date":"1396/11/05 05:00","price":2.1158},{"date":"1396/11/05 05:32","price":2.1159},{"date":"1396/11/05 06:00","price":2.1169},{"date":"1396/11/05 06:32","price":2.1138},{"date":"1396/11/05 07:08","price":2.1166},{"date":"1396/11/05 07:32","price":2.1158},{"date":"1396/11/05 08:00","price":2.1159},{"date":"1396/11/05 08:32","price":2.1144},{"date":"1396/11/05 09:00","price":2.115},{"date":"1396/11/05 09:32","price":2.1143},{"date":"1396/11/05 10:00","price":2.1155},{"date":"1396/11/05 10:32","price":2.1149},{"date":"1396/11/05 11:00","price":2.1105},{"date":"1396/11/05 11:32","price":2.1113},{"date":"1396/11/05 12:00","price":2.1164},{"date":"1396/11/05 12:32","price":2.112},{"date":"1396/11/05 13:00","price":2.1092},{"date":"1396/11/05 13:32","price":2.1103},{"date":"1396/11/05 14:00","price":2.1082},{"date":"1396/11/05 14:32","price":2.1107},{"date":"1396/11/05 15:00","price":2.1106},{"date":"1396/11/05 15:32","price":2.1099},{"date":"1396/11/05 16:00","price":2.1148},{"date":"1396/11/05 16:32","price":2.1162},{"date":"1396/11/05 17:00","price":2.1182},{"date":"1396/11/05 17:32","price":2.12},{"date":"1396/11/05 18:00","price":2.1131},{"date":"1396/11/05 18:32","price":2.111},{"date":"1396/11/05 19:00","price":2.1152},{"date":"1396/11/05 19:32","price":2.1184},{"date":"1396/11/05 20:00","price":2.1174},{"date":"1396/11/05 20:32","price":2.1215},{"date":"1396/11/05 21:00","price":2.1228},{"date":"1396/11/05 21:32","price":2.1212},{"date":"1396/11/05 22:00","price":2.1215},{"date":"1396/11/05 22:32","price":2.1219},{"date":"1396/11/05 23:00","price":2.1143},{"date":"1396/11/05 23:32","price":2.1116}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399