کمترین: 
70.2
بیشترین: 
71.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.2
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 70.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":70.7},{"date":"1396/11/05 01:00","price":70.74},{"date":"1396/11/05 03:00","price":70.72},{"date":"1396/11/05 05:00","price":70.92},{"date":"1396/11/05 05:32","price":70.89},{"date":"1396/11/05 06:00","price":70.97},{"date":"1396/11/05 06:32","price":70.94},{"date":"1396/11/05 07:08","price":70.98},{"date":"1396/11/05 07:32","price":70.93},{"date":"1396/11/05 08:00","price":70.99},{"date":"1396/11/05 08:32","price":70.97},{"date":"1396/11/05 09:00","price":71.02},{"date":"1396/11/05 09:32","price":70.98},{"date":"1396/11/05 10:00","price":70.97},{"date":"1396/11/05 10:32","price":70.98},{"date":"1396/11/05 11:00","price":70.93},{"date":"1396/11/05 11:32","price":70.86},{"date":"1396/11/05 12:00","price":70.89},{"date":"1396/11/05 12:32","price":71.08},{"date":"1396/11/05 13:00","price":70.93},{"date":"1396/11/05 13:32","price":70.83},{"date":"1396/11/05 14:00","price":70.88},{"date":"1396/11/05 14:32","price":70.83},{"date":"1396/11/05 15:00","price":70.84},{"date":"1396/11/05 15:32","price":70.83},{"date":"1396/11/05 16:32","price":71.06},{"date":"1396/11/05 17:00","price":70.97},{"date":"1396/11/05 17:32","price":71.05},{"date":"1396/11/05 18:00","price":71.19},{"date":"1396/11/05 20:00","price":70.78},{"date":"1396/11/05 20:32","price":70.81},{"date":"1396/11/05 21:00","price":70.89},{"date":"1396/11/05 21:32","price":70.88},{"date":"1396/11/05 22:00","price":70.97},{"date":"1396/11/05 22:32","price":70.98},{"date":"1396/11/05 23:00","price":70.62},{"date":"1396/11/05 23:32","price":70.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400