کمترین: 
65.22
بیشترین: 
66.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.22
زمان: 
11/5 23:32
قیمت نفت سبک امروز 5 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 65.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":65.8},{"date":"1396/11/05 01:00","price":65.89},{"date":"1396/11/05 02:00","price":65.88},{"date":"1396/11/05 03:00","price":65.8},{"date":"1396/11/05 03:32","price":65.76},{"date":"1396/11/05 04:00","price":65.87},{"date":"1396/11/05 04:32","price":66.15},{"date":"1396/11/05 05:32","price":66.21},{"date":"1396/11/05 06:00","price":66.31},{"date":"1396/11/05 06:32","price":66.18},{"date":"1396/11/05 07:08","price":66.23},{"date":"1396/11/05 07:32","price":66.18},{"date":"1396/11/05 08:00","price":66.3},{"date":"1396/11/05 08:32","price":66.23},{"date":"1396/11/05 09:00","price":66.31},{"date":"1396/11/05 09:32","price":66.27},{"date":"1396/11/05 10:00","price":66.25},{"date":"1396/11/05 11:00","price":66.22},{"date":"1396/11/05 11:32","price":66.14},{"date":"1396/11/05 12:00","price":66.16},{"date":"1396/11/05 12:32","price":66.36},{"date":"1396/11/05 13:00","price":66.22},{"date":"1396/11/05 13:32","price":66.06},{"date":"1396/11/05 14:00","price":66.11},{"date":"1396/11/05 14:32","price":66.08},{"date":"1396/11/05 15:00","price":66.06},{"date":"1396/11/05 15:32","price":66.08},{"date":"1396/11/05 16:32","price":66.28},{"date":"1396/11/05 17:00","price":66.31},{"date":"1396/11/05 17:32","price":66.33},{"date":"1396/11/05 18:00","price":66.52},{"date":"1396/11/05 20:00","price":65.94},{"date":"1396/11/05 20:32","price":65.97},{"date":"1396/11/05 21:00","price":66.06},{"date":"1396/11/05 21:32","price":65.91},{"date":"1396/11/05 22:00","price":66.02},{"date":"1396/11/05 22:32","price":65.95},{"date":"1396/11/05 23:00","price":65.72},{"date":"1396/11/05 23:32","price":65.22}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398