کمترین: 
9743.2
بیشترین: 
9766.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9766.3
زمان: 
11/4 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 4 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 9766.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:40","price":9743.2},{"date":"1396/11/04 01:10","price":9752.8},{"date":"1396/11/04 09:10","price":9766.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399