کمترین: 
66.48
بیشترین: 
67.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.32
زمان: 
11/4 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 67.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:32","price":66.48},{"date":"1396/11/04 01:32","price":66.89},{"date":"1396/11/04 16:32","price":67.32}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398