کمترین: 
5679
بیشترین: 
5818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5710
زمان: 
11/4 17:30
قیمت یورو امروز 4 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 بهمن 1396 , 5710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":5818},{"date":"1396/11/04 01:10","price":5712},{"date":"1396/11/04 10:10","price":5705},{"date":"1396/11/04 10:30","price":5728},{"date":"1396/11/04 11:10","price":5725},{"date":"1396/11/04 11:30","price":5730},{"date":"1396/11/04 11:40","price":5720},{"date":"1396/11/04 12:10","price":5710},{"date":"1396/11/04 12:20","price":5708},{"date":"1396/11/04 12:40","price":5690},{"date":"1396/11/04 12:50","price":5679},{"date":"1396/11/04 13:00","price":5700},{"date":"1396/11/04 13:10","price":5690},{"date":"1396/11/04 13:20","price":5700},{"date":"1396/11/04 14:00","price":5685},{"date":"1396/11/04 14:20","price":5710},{"date":"1396/11/04 14:40","price":5725},{"date":"1396/11/04 15:10","price":5715},{"date":"1396/11/04 15:20","price":5710},{"date":"1396/11/04 15:30","price":5720},{"date":"1396/11/04 15:50","price":5725},{"date":"1396/11/04 17:30","price":5710}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399