کمترین: 
4564
بیشترین: 
4639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4575
زمان: 
11/4 18:40
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":4639},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4597},{"date":"1396/11/04 11:20","price":4595},{"date":"1396/11/04 11:30","price":4590},{"date":"1396/11/04 11:40","price":4584},{"date":"1396/11/04 11:50","price":4578},{"date":"1396/11/04 12:00","price":4568},{"date":"1396/11/04 12:10","price":4564},{"date":"1396/11/04 12:20","price":4574},{"date":"1396/11/04 12:30","price":4572},{"date":"1396/11/04 12:40","price":4574},{"date":"1396/11/04 12:50","price":4571},{"date":"1396/11/04 13:00","price":4568},{"date":"1396/11/04 13:10","price":4569},{"date":"1396/11/04 13:20","price":4568},{"date":"1396/11/04 13:30","price":4569},{"date":"1396/11/04 13:50","price":4572},{"date":"1396/11/04 14:00","price":4578},{"date":"1396/11/04 14:10","price":4579},{"date":"1396/11/04 14:20","price":4575},{"date":"1396/11/04 14:40","price":4573},{"date":"1396/11/04 14:50","price":4576},{"date":"1396/11/04 15:00","price":4575},{"date":"1396/11/04 15:10","price":4578},{"date":"1396/11/04 15:30","price":4577},{"date":"1396/11/04 15:40","price":4578},{"date":"1396/11/04 16:30","price":4577},{"date":"1396/11/04 16:40","price":4581},{"date":"1396/11/04 17:00","price":4579},{"date":"1396/11/04 17:10","price":4584},{"date":"1396/11/04 17:30","price":4581},{"date":"1396/11/04 17:40","price":4580},{"date":"1396/11/04 17:50","price":4579},{"date":"1396/11/04 18:00","price":4577},{"date":"1396/11/04 18:10","price":4575},{"date":"1396/11/04 18:20","price":4576},{"date":"1396/11/04 18:40","price":4575}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399