کمترین: 
4545
بیشترین: 
4586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4561
زمان: 
11/4 17:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":4578},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4579},{"date":"1396/11/04 11:20","price":4578},{"date":"1396/11/04 11:30","price":4556},{"date":"1396/11/04 11:40","price":4586},{"date":"1396/11/04 11:50","price":4557},{"date":"1396/11/04 12:00","price":4563},{"date":"1396/11/04 12:10","price":4555},{"date":"1396/11/04 12:20","price":4556},{"date":"1396/11/04 12:30","price":4550},{"date":"1396/11/04 12:40","price":4560},{"date":"1396/11/04 12:50","price":4551},{"date":"1396/11/04 13:00","price":4562},{"date":"1396/11/04 13:10","price":4557},{"date":"1396/11/04 13:40","price":4545},{"date":"1396/11/04 13:50","price":4560},{"date":"1396/11/04 14:00","price":4574},{"date":"1396/11/04 14:10","price":4560},{"date":"1396/11/04 14:20","price":4559},{"date":"1396/11/04 14:30","price":4557},{"date":"1396/11/04 14:40","price":4558},{"date":"1396/11/04 14:50","price":4572},{"date":"1396/11/04 15:00","price":4573},{"date":"1396/11/04 15:10","price":4568},{"date":"1396/11/04 15:20","price":4573},{"date":"1396/11/04 15:30","price":4560},{"date":"1396/11/04 15:40","price":4558},{"date":"1396/11/04 15:50","price":4560},{"date":"1396/11/04 16:00","price":4562},{"date":"1396/11/04 16:10","price":4574},{"date":"1396/11/04 16:20","price":4561},{"date":"1396/11/04 16:30","price":4563},{"date":"1396/11/04 16:40","price":4561},{"date":"1396/11/04 16:50","price":4559},{"date":"1396/11/04 17:00","price":4561}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399