کمترین: 
4549
بیشترین: 
4585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4550
زمان: 
11/4 19:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 4 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 4550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:30","price":4585},{"date":"1396/11/04 01:10","price":4581},{"date":"1396/11/04 11:20","price":4570},{"date":"1396/11/04 11:30","price":4565},{"date":"1396/11/04 11:40","price":4574},{"date":"1396/11/04 11:50","price":4558},{"date":"1396/11/04 12:00","price":4559},{"date":"1396/11/04 12:10","price":4560},{"date":"1396/11/04 12:20","price":4564},{"date":"1396/11/04 12:30","price":4561},{"date":"1396/11/04 12:40","price":4560},{"date":"1396/11/04 12:50","price":4556},{"date":"1396/11/04 13:00","price":4558},{"date":"1396/11/04 13:10","price":4561},{"date":"1396/11/04 13:30","price":4557},{"date":"1396/11/04 13:50","price":4560},{"date":"1396/11/04 14:00","price":4569},{"date":"1396/11/04 14:10","price":4565},{"date":"1396/11/04 14:20","price":4571},{"date":"1396/11/04 14:30","price":4562},{"date":"1396/11/04 14:40","price":4565},{"date":"1396/11/04 14:50","price":4572},{"date":"1396/11/04 15:00","price":4573},{"date":"1396/11/04 15:10","price":4558},{"date":"1396/11/04 15:20","price":4566},{"date":"1396/11/04 15:30","price":4560},{"date":"1396/11/04 15:40","price":4559},{"date":"1396/11/04 15:50","price":4561},{"date":"1396/11/04 16:00","price":4562},{"date":"1396/11/04 16:10","price":4567},{"date":"1396/11/04 16:20","price":4561},{"date":"1396/11/04 16:30","price":4565},{"date":"1396/11/04 16:40","price":4561},{"date":"1396/11/04 16:50","price":4559},{"date":"1396/11/04 17:00","price":4560},{"date":"1396/11/04 17:10","price":4561},{"date":"1396/11/04 17:30","price":4562},{"date":"1396/11/04 17:40","price":4570},{"date":"1396/11/04 17:50","price":4560},{"date":"1396/11/04 18:00","price":4558},{"date":"1396/11/04 18:10","price":4557},{"date":"1396/11/04 18:20","price":4554},{"date":"1396/11/04 18:40","price":4553},{"date":"1396/11/04 18:50","price":4549},{"date":"1396/11/04 19:10","price":4550}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399