پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7
بیشترین: 
630900
قیمت تقلبی: 
629600
زمان: 
11/4 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 4 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 629600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:05","price":626500},{"date":"1396/11/04 00:10","price":1.7},{"date":"1396/11/04 00:20","price":36780},{"date":"1396/11/04 00:25","price":627300},{"date":"1396/11/04 00:35","price":627000},{"date":"1396/11/04 11:15","price":626900},{"date":"1396/11/04 11:20","price":627400},{"date":"1396/11/04 11:30","price":626300},{"date":"1396/11/04 11:35","price":626100},{"date":"1396/11/04 11:40","price":626400},{"date":"1396/11/04 11:50","price":626100},{"date":"1396/11/04 12:15","price":626500},{"date":"1396/11/04 12:25","price":627200},{"date":"1396/11/04 12:35","price":627300},{"date":"1396/11/04 12:40","price":627600},{"date":"1396/11/04 12:50","price":628000},{"date":"1396/11/04 13:05","price":628400},{"date":"1396/11/04 13:10","price":628500},{"date":"1396/11/04 13:15","price":628100},{"date":"1396/11/04 13:25","price":628000},{"date":"1396/11/04 13:30","price":628300},{"date":"1396/11/04 13:35","price":628800},{"date":"1396/11/04 13:45","price":629500},{"date":"1396/11/04 13:50","price":628800},{"date":"1396/11/04 14:00","price":629800},{"date":"1396/11/04 14:05","price":629400},{"date":"1396/11/04 14:10","price":630000},{"date":"1396/11/04 14:20","price":630900},{"date":"1396/11/04 14:25","price":630000},{"date":"1396/11/04 14:35","price":629300},{"date":"1396/11/04 14:40","price":629400},{"date":"1396/11/04 14:45","price":629500},{"date":"1396/11/04 14:50","price":630100},{"date":"1396/11/04 14:55","price":629700},{"date":"1396/11/04 15:05","price":629600},{"date":"1396/11/04 15:10","price":629700},{"date":"1396/11/04 15:15","price":629500},{"date":"1396/11/04 15:20","price":629700},{"date":"1396/11/04 15:25","price":629800},{"date":"1396/11/04 15:35","price":630000},{"date":"1396/11/04 15:55","price":628900},{"date":"1396/11/04 16:00","price":629100},{"date":"1396/11/04 16:05","price":629000},{"date":"1396/11/04 16:10","price":629200},{"date":"1396/11/04 16:15","price":629300},{"date":"1396/11/04 16:20","price":629700},{"date":"1396/11/04 16:25","price":629800},{"date":"1396/11/04 16:30","price":630000},{"date":"1396/11/04 16:35","price":630100},{"date":"1396/11/04 16:40","price":630000},{"date":"1396/11/04 16:45","price":629700},{"date":"1396/11/04 16:55","price":629400},{"date":"1396/11/04 17:05","price":629900},{"date":"1396/11/04 17:10","price":629800},{"date":"1396/11/04 17:15","price":629700},{"date":"1396/11/04 17:20","price":630000},{"date":"1396/11/04 17:30","price":629800},{"date":"1396/11/04 17:40","price":630000},{"date":"1396/11/04 17:45","price":629900},{"date":"1396/11/04 17:50","price":629600},{"date":"1396/11/04 17:55","price":629900},{"date":"1396/11/04 18:05","price":630200},{"date":"1396/11/04 18:10","price":630400},{"date":"1396/11/04 18:15","price":630000},{"date":"1396/11/04 18:20","price":629900},{"date":"1396/11/04 18:25","price":629700},{"date":"1396/11/04 18:30","price":629600},{"date":"1396/11/04 18:35","price":629500},{"date":"1396/11/04 18:40","price":629200},{"date":"1396/11/04 18:50","price":628200},{"date":"1396/11/04 18:55","price":628100},{"date":"1396/11/04 19:00","price":628200},{"date":"1396/11/04 19:05","price":628300},{"date":"1396/11/04 19:10","price":628500},{"date":"1396/11/04 19:15","price":628700},{"date":"1396/11/04 19:20","price":628200},{"date":"1396/11/04 19:25","price":628100},{"date":"1396/11/04 19:30","price":627900},{"date":"1396/11/04 19:35","price":627800},{"date":"1396/11/04 19:40","price":627400},{"date":"1396/11/04 19:50","price":627300},{"date":"1396/11/04 19:55","price":627500},{"date":"1396/11/04 20:00","price":627700},{"date":"1396/11/04 20:05","price":628100},{"date":"1396/11/04 20:10","price":627100},{"date":"1396/11/04 20:15","price":626700},{"date":"1396/11/04 20:20","price":627000},{"date":"1396/11/04 20:25","price":627100},{"date":"1396/11/04 20:35","price":627600},{"date":"1396/11/04 20:40","price":627500},{"date":"1396/11/04 20:45","price":627200},{"date":"1396/11/04 20:50","price":627300},{"date":"1396/11/04 20:55","price":627500},{"date":"1396/11/04 21:00","price":627600},{"date":"1396/11/04 21:05","price":628000},{"date":"1396/11/04 21:10","price":627800},{"date":"1396/11/04 21:15","price":628000},{"date":"1396/11/04 21:20","price":627900},{"date":"1396/11/04 21:45","price":628000},{"date":"1396/11/04 21:55","price":628600},{"date":"1396/11/04 22:00","price":628500},{"date":"1396/11/04 22:05","price":628700},{"date":"1396/11/04 22:10","price":629000},{"date":"1396/11/04 22:20","price":628900},{"date":"1396/11/04 22:25","price":629400},{"date":"1396/11/04 22:40","price":630000},{"date":"1396/11/04 22:45","price":630100},{"date":"1396/11/04 22:50","price":629900},{"date":"1396/11/04 22:55","price":630000},{"date":"1396/11/04 23:00","price":629900},{"date":"1396/11/04 23:05","price":630100},{"date":"1396/11/04 23:25","price":629900},{"date":"1396/11/04 23:30","price":629700},{"date":"1396/11/04 23:35","price":629600},{"date":"1396/11/04 23:40","price":629700},{"date":"1396/11/04 23:45","price":629800},{"date":"1396/11/04 23:50","price":629700},{"date":"1396/11/04 23:55","price":629600}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398