کمترین: 
3.236
بیشترین: 
3.601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.45
زمان: 
11/4 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 3.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":3.548},{"date":"1396/11/04 00:32","price":3.236},{"date":"1396/11/04 01:00","price":3.534},{"date":"1396/11/04 01:32","price":3.547},{"date":"1396/11/04 02:32","price":3.541},{"date":"1396/11/04 03:00","price":3.534},{"date":"1396/11/04 04:00","price":3.522},{"date":"1396/11/04 04:32","price":3.529},{"date":"1396/11/04 05:00","price":3.527},{"date":"1396/11/04 05:32","price":3.52},{"date":"1396/11/04 06:00","price":3.517},{"date":"1396/11/04 06:32","price":3.524},{"date":"1396/11/04 07:08","price":3.529},{"date":"1396/11/04 07:32","price":3.534},{"date":"1396/11/04 08:00","price":3.54},{"date":"1396/11/04 08:32","price":3.542},{"date":"1396/11/04 09:00","price":3.567},{"date":"1396/11/04 09:32","price":3.569},{"date":"1396/11/04 10:00","price":3.586},{"date":"1396/11/04 10:32","price":3.583},{"date":"1396/11/04 11:00","price":3.585},{"date":"1396/11/04 11:32","price":3.601},{"date":"1396/11/04 12:00","price":3.6},{"date":"1396/11/04 12:32","price":3.594},{"date":"1396/11/04 13:08","price":3.591},{"date":"1396/11/04 13:32","price":3.57},{"date":"1396/11/04 14:08","price":3.532},{"date":"1396/11/04 14:32","price":3.533},{"date":"1396/11/04 15:08","price":3.531},{"date":"1396/11/04 15:32","price":3.529},{"date":"1396/11/04 16:00","price":3.589},{"date":"1396/11/04 16:32","price":3.59},{"date":"1396/11/04 17:00","price":3.589},{"date":"1396/11/04 17:32","price":3.517},{"date":"1396/11/04 18:00","price":3.515},{"date":"1396/11/04 18:32","price":3.536},{"date":"1396/11/04 19:00","price":3.561},{"date":"1396/11/04 19:32","price":3.543},{"date":"1396/11/04 20:00","price":3.545},{"date":"1396/11/04 21:00","price":3.538},{"date":"1396/11/04 21:32","price":3.467},{"date":"1396/11/04 22:00","price":3.521},{"date":"1396/11/04 22:32","price":3.524},{"date":"1396/11/04 23:08","price":3.532},{"date":"1396/11/04 23:32","price":3.45}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399