کمترین: 
1.8898
بیشترین: 
1.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.92
زمان: 
11/4 23:32
قیمت بنزین امروز 4 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 4 بهمن 1396 , 1.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":1.9095},{"date":"1396/11/04 00:32","price":1.9115},{"date":"1396/11/04 01:00","price":1.9125},{"date":"1396/11/04 01:32","price":1.913},{"date":"1396/11/04 02:32","price":1.907},{"date":"1396/11/04 03:00","price":1.905},{"date":"1396/11/04 03:32","price":1.9065},{"date":"1396/11/04 04:00","price":1.906},{"date":"1396/11/04 04:32","price":1.9075},{"date":"1396/11/04 05:00","price":1.9065},{"date":"1396/11/04 05:32","price":1.9045},{"date":"1396/11/04 06:00","price":1.9035},{"date":"1396/11/04 07:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 08:00","price":1.9053},{"date":"1396/11/04 08:32","price":1.905},{"date":"1396/11/04 09:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 10:00","price":1.9065},{"date":"1396/11/04 10:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 11:00","price":1.9063},{"date":"1396/11/04 11:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 12:00","price":1.9035},{"date":"1396/11/04 12:32","price":1.9042},{"date":"1396/11/04 13:08","price":1.9025},{"date":"1396/11/04 13:32","price":1.8995},{"date":"1396/11/04 14:08","price":1.9015},{"date":"1396/11/04 14:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 15:08","price":1.9035},{"date":"1396/11/04 15:32","price":1.9045},{"date":"1396/11/04 16:32","price":1.905},{"date":"1396/11/04 17:00","price":1.9065},{"date":"1396/11/04 17:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/04 18:00","price":1.9048},{"date":"1396/11/04 18:32","price":1.9031},{"date":"1396/11/04 19:00","price":1.8975},{"date":"1396/11/04 19:32","price":1.9068},{"date":"1396/11/04 20:00","price":1.9035},{"date":"1396/11/04 20:32","price":1.8898},{"date":"1396/11/04 21:00","price":1.8916},{"date":"1396/11/04 21:32","price":1.8918},{"date":"1396/11/04 22:00","price":1.8966},{"date":"1396/11/04 22:32","price":1.8965},{"date":"1396/11/04 23:08","price":1.9136},{"date":"1396/11/04 23:32","price":1.92}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399