کمترین: 
616.25
بیشترین: 
625.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.38
زمان: 
11/4 23:32
قیمت گازوئیل امروز 4 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 625.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":619.63},{"date":"1396/11/04 00:32","price":620.38},{"date":"1396/11/04 01:32","price":620.88},{"date":"1396/11/04 02:32","price":618.88},{"date":"1396/11/04 05:00","price":619},{"date":"1396/11/04 05:32","price":618},{"date":"1396/11/04 06:00","price":617.88},{"date":"1396/11/04 07:08","price":617.75},{"date":"1396/11/04 07:32","price":618.13},{"date":"1396/11/04 08:00","price":618.25},{"date":"1396/11/04 08:32","price":617.88},{"date":"1396/11/04 09:00","price":617.75},{"date":"1396/11/04 09:32","price":617.88},{"date":"1396/11/04 10:00","price":618.25},{"date":"1396/11/04 10:32","price":618},{"date":"1396/11/04 11:00","price":617.63},{"date":"1396/11/04 11:32","price":617.25},{"date":"1396/11/04 12:00","price":616.38},{"date":"1396/11/04 12:32","price":617.13},{"date":"1396/11/04 13:08","price":616.75},{"date":"1396/11/04 13:32","price":616.25},{"date":"1396/11/04 14:08","price":617.13},{"date":"1396/11/04 14:32","price":618.63},{"date":"1396/11/04 15:08","price":618.13},{"date":"1396/11/04 15:32","price":618.63},{"date":"1396/11/04 16:00","price":618.75},{"date":"1396/11/04 16:32","price":619.38},{"date":"1396/11/04 17:00","price":619.88},{"date":"1396/11/04 17:32","price":620.13},{"date":"1396/11/04 18:00","price":619.88},{"date":"1396/11/04 18:32","price":618.13},{"date":"1396/11/04 19:00","price":617.38},{"date":"1396/11/04 19:32","price":621.13},{"date":"1396/11/04 20:00","price":622.13},{"date":"1396/11/04 20:32","price":617.63},{"date":"1396/11/04 21:00","price":619.25},{"date":"1396/11/04 21:32","price":618.88},{"date":"1396/11/04 22:00","price":620.13},{"date":"1396/11/04 22:32","price":620.25},{"date":"1396/11/04 23:08","price":623.63},{"date":"1396/11/04 23:32","price":625.38}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398