کمترین: 
2.083
بیشترین: 
2.1101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1101
زمان: 
11/4 23:32
قیمت نفت کوره امروز 4 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 2.1101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":2.0937},{"date":"1396/11/04 00:32","price":2.0969},{"date":"1396/11/04 01:00","price":2.0978},{"date":"1396/11/04 01:32","price":2.0966},{"date":"1396/11/04 02:32","price":2.0916},{"date":"1396/11/04 03:00","price":2.0915},{"date":"1396/11/04 03:32","price":2.0926},{"date":"1396/11/04 04:00","price":2.0924},{"date":"1396/11/04 04:32","price":2.0953},{"date":"1396/11/04 05:00","price":2.0913},{"date":"1396/11/04 05:32","price":2.0898},{"date":"1396/11/04 06:00","price":2.089},{"date":"1396/11/04 06:32","price":2.0894},{"date":"1396/11/04 07:08","price":2.0885},{"date":"1396/11/04 07:32","price":2.0897},{"date":"1396/11/04 08:00","price":2.0903},{"date":"1396/11/04 08:32","price":2.0896},{"date":"1396/11/04 09:00","price":2.0894},{"date":"1396/11/04 09:32","price":2.0897},{"date":"1396/11/04 10:00","price":2.0915},{"date":"1396/11/04 10:32","price":2.0899},{"date":"1396/11/04 11:00","price":2.0873},{"date":"1396/11/04 11:32","price":2.0869},{"date":"1396/11/04 12:00","price":2.0839},{"date":"1396/11/04 12:32","price":2.0869},{"date":"1396/11/04 13:08","price":2.0852},{"date":"1396/11/04 14:08","price":2.0896},{"date":"1396/11/04 14:32","price":2.0918},{"date":"1396/11/04 15:08","price":2.0914},{"date":"1396/11/04 15:32","price":2.0933},{"date":"1396/11/04 16:00","price":2.0928},{"date":"1396/11/04 16:32","price":2.0981},{"date":"1396/11/04 17:00","price":2.0961},{"date":"1396/11/04 17:32","price":2.0991},{"date":"1396/11/04 18:00","price":2.0909},{"date":"1396/11/04 18:32","price":2.0873},{"date":"1396/11/04 19:00","price":2.083},{"date":"1396/11/04 19:32","price":2.0964},{"date":"1396/11/04 20:00","price":2.0957},{"date":"1396/11/04 20:32","price":2.0837},{"date":"1396/11/04 21:00","price":2.0852},{"date":"1396/11/04 21:32","price":2.0833},{"date":"1396/11/04 22:00","price":2.0891},{"date":"1396/11/04 22:32","price":2.0974},{"date":"1396/11/04 23:08","price":2.1052},{"date":"1396/11/04 23:32","price":2.1101}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399