کمترین: 
69.66
بیشترین: 
70.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.73
زمان: 
11/4 23:32
قیمت نفت برنت امروز 4 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 70.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":70.09},{"date":"1396/11/04 00:32","price":70.12},{"date":"1396/11/04 01:00","price":70.14},{"date":"1396/11/04 01:32","price":70.18},{"date":"1396/11/04 02:32","price":69.89},{"date":"1396/11/04 03:00","price":69.88},{"date":"1396/11/04 05:00","price":69.89},{"date":"1396/11/04 05:32","price":69.8},{"date":"1396/11/04 06:00","price":69.77},{"date":"1396/11/04 06:32","price":69.78},{"date":"1396/11/04 07:08","price":69.77},{"date":"1396/11/04 07:32","price":69.83},{"date":"1396/11/04 08:00","price":69.84},{"date":"1396/11/04 08:32","price":69.83},{"date":"1396/11/04 09:32","price":69.84},{"date":"1396/11/04 10:00","price":69.92},{"date":"1396/11/04 10:32","price":69.86},{"date":"1396/11/04 11:32","price":69.82},{"date":"1396/11/04 12:00","price":69.72},{"date":"1396/11/04 12:32","price":69.84},{"date":"1396/11/04 13:08","price":69.77},{"date":"1396/11/04 13:32","price":69.7},{"date":"1396/11/04 14:08","price":69.77},{"date":"1396/11/04 14:32","price":69.91},{"date":"1396/11/04 15:08","price":69.85},{"date":"1396/11/04 15:32","price":69.91},{"date":"1396/11/04 16:00","price":69.88},{"date":"1396/11/04 16:32","price":69.94},{"date":"1396/11/04 17:00","price":69.92},{"date":"1396/11/04 18:00","price":69.89},{"date":"1396/11/04 18:32","price":69.72},{"date":"1396/11/04 19:00","price":69.66},{"date":"1396/11/04 19:32","price":70.1},{"date":"1396/11/04 20:00","price":70.17},{"date":"1396/11/04 20:32","price":69.72},{"date":"1396/11/04 21:00","price":69.91},{"date":"1396/11/04 22:00","price":70.07},{"date":"1396/11/04 22:32","price":70.08},{"date":"1396/11/04 23:08","price":70.53},{"date":"1396/11/04 23:32","price":70.73}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399