کمترین: 
64.39
بیشترین: 
65.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.81
زمان: 
11/4 23:32
قیمت نفت سبک امروز 4 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 بهمن 1396 , 65.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/04 00:00","price":64.69},{"date":"1396/11/04 00:32","price":64.72},{"date":"1396/11/04 01:00","price":64.75},{"date":"1396/11/04 01:32","price":64.78},{"date":"1396/11/04 02:32","price":64.47},{"date":"1396/11/04 03:00","price":64.44},{"date":"1396/11/04 03:32","price":64.47},{"date":"1396/11/04 04:00","price":64.48},{"date":"1396/11/04 04:32","price":64.53},{"date":"1396/11/04 05:00","price":64.51},{"date":"1396/11/04 05:32","price":64.42},{"date":"1396/11/04 06:00","price":64.41},{"date":"1396/11/04 06:32","price":64.42},{"date":"1396/11/04 07:08","price":64.39},{"date":"1396/11/04 07:32","price":64.46},{"date":"1396/11/04 08:00","price":64.47},{"date":"1396/11/04 08:32","price":64.44},{"date":"1396/11/04 09:32","price":64.47},{"date":"1396/11/04 10:00","price":64.55},{"date":"1396/11/04 10:32","price":64.5},{"date":"1396/11/04 11:32","price":64.47},{"date":"1396/11/04 12:00","price":64.42},{"date":"1396/11/04 12:32","price":64.58},{"date":"1396/11/04 13:08","price":64.5},{"date":"1396/11/04 14:08","price":64.56},{"date":"1396/11/04 14:32","price":64.69},{"date":"1396/11/04 15:08","price":64.58},{"date":"1396/11/04 15:32","price":64.66},{"date":"1396/11/04 16:00","price":64.67},{"date":"1396/11/04 16:32","price":64.72},{"date":"1396/11/04 18:00","price":64.7},{"date":"1396/11/04 18:32","price":64.56},{"date":"1396/11/04 19:00","price":64.52},{"date":"1396/11/04 19:32","price":65.17},{"date":"1396/11/04 20:00","price":65.19},{"date":"1396/11/04 20:32","price":64.64},{"date":"1396/11/04 21:00","price":64.86},{"date":"1396/11/04 21:32","price":64.89},{"date":"1396/11/04 22:00","price":65.08},{"date":"1396/11/04 23:08","price":65.66},{"date":"1396/11/04 23:32","price":65.81}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399