کمترین: 
639520
بیشترین: 
650876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644078
زمان: 
11/3 17:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 3 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 644078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:45","price":650876},{"date":"1396/11/03 11:50","price":649990},{"date":"1396/11/03 12:10","price":650743},{"date":"1396/11/03 12:20","price":650373},{"date":"1396/11/03 13:00","price":649298},{"date":"1396/11/03 13:15","price":648406},{"date":"1396/11/03 13:30","price":646081},{"date":"1396/11/03 13:40","price":646736},{"date":"1396/11/03 13:45","price":645249},{"date":"1396/11/03 13:50","price":645393},{"date":"1396/11/03 13:55","price":644416},{"date":"1396/11/03 14:05","price":644459},{"date":"1396/11/03 14:15","price":643857},{"date":"1396/11/03 14:20","price":642316},{"date":"1396/11/03 14:25","price":641570},{"date":"1396/11/03 14:30","price":639520},{"date":"1396/11/03 14:35","price":640824},{"date":"1396/11/03 14:50","price":641064},{"date":"1396/11/03 14:55","price":641455},{"date":"1396/11/03 15:00","price":641591},{"date":"1396/11/03 15:15","price":641631},{"date":"1396/11/03 15:20","price":641950},{"date":"1396/11/03 15:30","price":643159},{"date":"1396/11/03 15:45","price":643342},{"date":"1396/11/03 16:05","price":643154},{"date":"1396/11/03 16:15","price":643953},{"date":"1396/11/03 16:20","price":643573},{"date":"1396/11/03 16:30","price":643809},{"date":"1396/11/03 16:35","price":643385},{"date":"1396/11/03 16:40","price":644170},{"date":"1396/11/03 16:55","price":644073},{"date":"1396/11/03 17:00","price":644175},{"date":"1396/11/03 17:05","price":644180},{"date":"1396/11/03 17:10","price":644078}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399