کمترین: 
4573
بیشترین: 
4657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597
زمان: 
11/3 18:30
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:30","price":4654},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4607},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4638},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4626},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4657},{"date":"1396/11/03 12:20","price":4619},{"date":"1396/11/03 12:30","price":4608},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4638},{"date":"1396/11/03 13:00","price":4631},{"date":"1396/11/03 13:10","price":4606},{"date":"1396/11/03 13:20","price":4598},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4602},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4605},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4587},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4588},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4582},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4573},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4579},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4588},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4592},{"date":"1396/11/03 15:40","price":4578},{"date":"1396/11/03 15:50","price":4592},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4594},{"date":"1396/11/03 16:10","price":4591},{"date":"1396/11/03 16:20","price":4582},{"date":"1396/11/03 16:40","price":4600},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4597},{"date":"1396/11/03 17:10","price":4599},{"date":"1396/11/03 17:20","price":4584},{"date":"1396/11/03 17:30","price":4585},{"date":"1396/11/03 17:40","price":4590},{"date":"1396/11/03 18:00","price":4591},{"date":"1396/11/03 18:10","price":4598},{"date":"1396/11/03 18:20","price":4590},{"date":"1396/11/03 18:30","price":4597}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399