کمترین: 
4565
بیشترین: 
4626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4579
زمان: 
11/3 18:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:20","price":4607},{"date":"1396/11/03 11:30","price":4608},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4584},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4618},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4605},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4626},{"date":"1396/11/03 12:20","price":4620},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4612},{"date":"1396/11/03 13:00","price":4623},{"date":"1396/11/03 13:10","price":4602},{"date":"1396/11/03 13:20","price":4598},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4591},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4587},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4586},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4581},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4565},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4573},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4572},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4577},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4595},{"date":"1396/11/03 15:40","price":4576},{"date":"1396/11/03 15:50","price":4575},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4578},{"date":"1396/11/03 16:10","price":4584},{"date":"1396/11/03 16:20","price":4579},{"date":"1396/11/03 16:40","price":4587},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4574},{"date":"1396/11/03 17:10","price":4584},{"date":"1396/11/03 17:20","price":4579},{"date":"1396/11/03 17:30","price":4582},{"date":"1396/11/03 18:00","price":4579}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399