کمترین: 
4565
بیشترین: 
4622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4581
زمان: 
11/3 19:40
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 11:20","price":4584},{"date":"1396/11/03 11:30","price":4597},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4595},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4622},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4604},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4618},{"date":"1396/11/03 12:20","price":4614},{"date":"1396/11/03 12:30","price":4613},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4619},{"date":"1396/11/03 13:00","price":4621},{"date":"1396/11/03 13:10","price":4603},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4595},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4586},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4587},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4591},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4565},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4572},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4577},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4586},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4579},{"date":"1396/11/03 15:40","price":4576},{"date":"1396/11/03 15:50","price":4575},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4584},{"date":"1396/11/03 16:20","price":4586},{"date":"1396/11/03 16:40","price":4588},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4584},{"date":"1396/11/03 17:10","price":4585},{"date":"1396/11/03 17:20","price":4581},{"date":"1396/11/03 17:30","price":4582},{"date":"1396/11/03 17:40","price":4581},{"date":"1396/11/03 18:30","price":4583},{"date":"1396/11/03 18:40","price":4582},{"date":"1396/11/03 19:00","price":4584},{"date":"1396/11/03 19:10","price":4583},{"date":"1396/11/03 19:20","price":4582},{"date":"1396/11/03 19:30","price":4578},{"date":"1396/11/03 19:40","price":4581}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399