کمترین: 
6438
بیشترین: 
6491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6456
زمان: 
11/3 18:10
قیمت پوند امروز 3 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 6456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":6450},{"date":"1396/11/03 10:20","price":6438},{"date":"1396/11/03 10:30","price":6479},{"date":"1396/11/03 11:20","price":6491},{"date":"1396/11/03 11:40","price":6488},{"date":"1396/11/03 11:50","price":6480},{"date":"1396/11/03 12:30","price":6443},{"date":"1396/11/03 12:50","price":6445},{"date":"1396/11/03 13:00","price":6450},{"date":"1396/11/03 13:40","price":6448},{"date":"1396/11/03 13:50","price":6441},{"date":"1396/11/03 14:50","price":6460},{"date":"1396/11/03 15:10","price":6458},{"date":"1396/11/03 18:10","price":6456}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398