کمترین: 
4566
بیشترین: 
4627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4580
زمان: 
11/3 18:00
قیمت دلار امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 بهمن 1396 , 4580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 10:10","price":4578},{"date":"1396/11/03 11:20","price":4607},{"date":"1396/11/03 11:30","price":4608},{"date":"1396/11/03 11:40","price":4584},{"date":"1396/11/03 11:50","price":4619},{"date":"1396/11/03 12:00","price":4606},{"date":"1396/11/03 12:10","price":4627},{"date":"1396/11/03 12:20","price":4621},{"date":"1396/11/03 12:50","price":4613},{"date":"1396/11/03 13:00","price":4624},{"date":"1396/11/03 13:10","price":4603},{"date":"1396/11/03 13:20","price":4599},{"date":"1396/11/03 13:40","price":4592},{"date":"1396/11/03 13:50","price":4588},{"date":"1396/11/03 14:00","price":4587},{"date":"1396/11/03 14:10","price":4582},{"date":"1396/11/03 14:50","price":4566},{"date":"1396/11/03 15:00","price":4574},{"date":"1396/11/03 15:10","price":4573},{"date":"1396/11/03 15:20","price":4578},{"date":"1396/11/03 15:30","price":4596},{"date":"1396/11/03 15:40","price":4577},{"date":"1396/11/03 15:50","price":4576},{"date":"1396/11/03 16:00","price":4579},{"date":"1396/11/03 16:10","price":4585},{"date":"1396/11/03 16:20","price":4580},{"date":"1396/11/03 16:40","price":4588},{"date":"1396/11/03 17:00","price":4575},{"date":"1396/11/03 17:10","price":4585},{"date":"1396/11/03 17:20","price":4580},{"date":"1396/11/03 17:30","price":4583},{"date":"1396/11/03 18:00","price":4580}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399