کمترین: 
1005
بیشترین: 
1101.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1043.8
زمان: 
11/3 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1043.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:30","price":1080.93},{"date":"1396/11/03 01:00","price":1076},{"date":"1396/11/03 01:30","price":1049},{"date":"1396/11/03 02:00","price":1075.63},{"date":"1396/11/03 02:30","price":1094},{"date":"1396/11/03 03:00","price":1083.17},{"date":"1396/11/03 03:30","price":1101.9},{"date":"1396/11/03 04:00","price":1092.4},{"date":"1396/11/03 04:30","price":1078},{"date":"1396/11/03 05:00","price":1086.8},{"date":"1396/11/03 05:30","price":1084.9},{"date":"1396/11/03 06:00","price":1081.5},{"date":"1396/11/03 06:30","price":1081.24},{"date":"1396/11/03 09:30","price":1053.85},{"date":"1396/11/03 10:00","price":1047},{"date":"1396/11/03 10:30","price":1054.9},{"date":"1396/11/03 11:00","price":1040.01},{"date":"1396/11/03 11:30","price":1022.35},{"date":"1396/11/03 12:00","price":1030},{"date":"1396/11/03 15:30","price":1026},{"date":"1396/11/03 16:00","price":1005.01},{"date":"1396/11/03 16:30","price":1012},{"date":"1396/11/03 17:00","price":1013.32},{"date":"1396/11/03 17:30","price":1005},{"date":"1396/11/03 18:30","price":1012},{"date":"1396/11/03 19:00","price":1020},{"date":"1396/11/03 19:30","price":1024},{"date":"1396/11/03 20:00","price":1040},{"date":"1396/11/03 20:30","price":1068.14},{"date":"1396/11/03 21:00","price":1080},{"date":"1396/11/03 21:30","price":1068},{"date":"1396/11/03 22:00","price":1071.5},{"date":"1396/11/03 22:30","price":1073.6},{"date":"1396/11/03 23:00","price":1063.8},{"date":"1396/11/03 23:30","price":1043.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399