کمترین: 
3.236
بیشترین: 
3.515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.515
زمان: 
11/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 3.515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":3.236},{"date":"1396/11/03 00:32","price":3.24},{"date":"1396/11/03 01:08","price":3.248},{"date":"1396/11/03 02:08","price":3.247},{"date":"1396/11/03 03:08","price":3.252},{"date":"1396/11/03 03:32","price":3.253},{"date":"1396/11/03 04:00","price":3.256},{"date":"1396/11/03 04:32","price":3.253},{"date":"1396/11/03 05:08","price":3.251},{"date":"1396/11/03 05:32","price":3.253},{"date":"1396/11/03 06:08","price":3.256},{"date":"1396/11/03 06:32","price":3.26},{"date":"1396/11/03 07:00","price":3.261},{"date":"1396/11/03 08:00","price":3.264},{"date":"1396/11/03 08:32","price":3.263},{"date":"1396/11/03 09:00","price":3.253},{"date":"1396/11/03 09:32","price":3.256},{"date":"1396/11/03 10:32","price":3.252},{"date":"1396/11/03 11:32","price":3.275},{"date":"1396/11/03 12:08","price":3.276},{"date":"1396/11/03 12:32","price":3.281},{"date":"1396/11/03 13:08","price":3.28},{"date":"1396/11/03 13:32","price":3.277},{"date":"1396/11/03 14:08","price":3.282},{"date":"1396/11/03 14:32","price":3.284},{"date":"1396/11/03 15:32","price":3.309},{"date":"1396/11/03 16:32","price":3.313},{"date":"1396/11/03 17:00","price":3.317},{"date":"1396/11/03 17:32","price":3.321},{"date":"1396/11/03 18:08","price":3.391},{"date":"1396/11/03 18:32","price":3.401},{"date":"1396/11/03 19:08","price":3.414},{"date":"1396/11/03 19:32","price":3.409},{"date":"1396/11/03 20:00","price":3.414},{"date":"1396/11/03 20:32","price":3.426},{"date":"1396/11/03 21:32","price":3.444},{"date":"1396/11/03 22:00","price":3.433},{"date":"1396/11/03 23:00","price":3.437},{"date":"1396/11/03 23:32","price":3.515}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399