کمترین: 
1.884
بیشترین: 
1.9121
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9082
زمان: 
11/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 1.9082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":1.884},{"date":"1396/11/03 00:32","price":1.8854},{"date":"1396/11/03 01:08","price":1.8865},{"date":"1396/11/03 02:08","price":1.887},{"date":"1396/11/03 03:08","price":1.8875},{"date":"1396/11/03 04:00","price":1.886},{"date":"1396/11/03 04:32","price":1.8865},{"date":"1396/11/03 05:08","price":1.886},{"date":"1396/11/03 05:32","price":1.8885},{"date":"1396/11/03 07:00","price":1.889},{"date":"1396/11/03 07:32","price":1.8885},{"date":"1396/11/03 08:00","price":1.891},{"date":"1396/11/03 08:32","price":1.8905},{"date":"1396/11/03 09:32","price":1.891},{"date":"1396/11/03 10:32","price":1.893},{"date":"1396/11/03 11:32","price":1.8915},{"date":"1396/11/03 12:08","price":1.8875},{"date":"1396/11/03 13:32","price":1.8905},{"date":"1396/11/03 14:32","price":1.8867},{"date":"1396/11/03 15:32","price":1.8876},{"date":"1396/11/03 16:32","price":1.891},{"date":"1396/11/03 17:00","price":1.8925},{"date":"1396/11/03 17:32","price":1.8993},{"date":"1396/11/03 18:08","price":1.8955},{"date":"1396/11/03 18:32","price":1.8919},{"date":"1396/11/03 19:08","price":1.9005},{"date":"1396/11/03 19:32","price":1.9117},{"date":"1396/11/03 20:00","price":1.9121},{"date":"1396/11/03 20:32","price":1.906},{"date":"1396/11/03 21:32","price":1.9055},{"date":"1396/11/03 22:00","price":1.9042},{"date":"1396/11/03 22:32","price":1.9065},{"date":"1396/11/03 23:00","price":1.905},{"date":"1396/11/03 23:32","price":1.9082}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399