کمترین: 
611.38
بیشترین: 
619.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618.63
زمان: 
11/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 618.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":611.38},{"date":"1396/11/03 00:32","price":611.88},{"date":"1396/11/03 01:08","price":612.88},{"date":"1396/11/03 02:08","price":613.13},{"date":"1396/11/03 05:32","price":613.5},{"date":"1396/11/03 06:08","price":613.63},{"date":"1396/11/03 06:32","price":613.25},{"date":"1396/11/03 07:00","price":613.38},{"date":"1396/11/03 07:32","price":612.88},{"date":"1396/11/03 08:00","price":613.13},{"date":"1396/11/03 09:32","price":613.38},{"date":"1396/11/03 10:32","price":613.5},{"date":"1396/11/03 11:32","price":613.13},{"date":"1396/11/03 12:08","price":611.88},{"date":"1396/11/03 12:32","price":612.13},{"date":"1396/11/03 13:08","price":612.63},{"date":"1396/11/03 13:32","price":613.13},{"date":"1396/11/03 14:08","price":613.38},{"date":"1396/11/03 14:32","price":612.88},{"date":"1396/11/03 15:32","price":611.38},{"date":"1396/11/03 16:32","price":612.63},{"date":"1396/11/03 17:00","price":613.25},{"date":"1396/11/03 17:32","price":614.88},{"date":"1396/11/03 18:08","price":614.38},{"date":"1396/11/03 18:32","price":615.13},{"date":"1396/11/03 19:08","price":616.38},{"date":"1396/11/03 19:32","price":619},{"date":"1396/11/03 20:00","price":619.88},{"date":"1396/11/03 20:32","price":617.13},{"date":"1396/11/03 21:32","price":616.5},{"date":"1396/11/03 22:00","price":616},{"date":"1396/11/03 22:32","price":616.88},{"date":"1396/11/03 23:00","price":616},{"date":"1396/11/03 23:32","price":618.63}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399