کمترین: 
2.0596
بیشترین: 
2.0897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0897
زمان: 
11/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 2.0897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":2.06},{"date":"1396/11/03 00:32","price":2.0621},{"date":"1396/11/03 01:08","price":2.0623},{"date":"1396/11/03 02:08","price":2.0633},{"date":"1396/11/03 03:08","price":2.0637},{"date":"1396/11/03 03:32","price":2.0641},{"date":"1396/11/03 04:00","price":2.0636},{"date":"1396/11/03 04:32","price":2.0637},{"date":"1396/11/03 05:08","price":2.0654},{"date":"1396/11/03 05:32","price":2.0667},{"date":"1396/11/03 06:08","price":2.0679},{"date":"1396/11/03 06:32","price":2.066},{"date":"1396/11/03 07:00","price":2.0668},{"date":"1396/11/03 07:32","price":2.0663},{"date":"1396/11/03 08:32","price":2.0664},{"date":"1396/11/03 09:32","price":2.0672},{"date":"1396/11/03 10:32","price":2.0675},{"date":"1396/11/03 11:32","price":2.0645},{"date":"1396/11/03 12:08","price":2.061},{"date":"1396/11/03 12:32","price":2.0629},{"date":"1396/11/03 13:08","price":2.0651},{"date":"1396/11/03 13:32","price":2.0669},{"date":"1396/11/03 14:08","price":2.0641},{"date":"1396/11/03 14:32","price":2.0637},{"date":"1396/11/03 15:32","price":2.0596},{"date":"1396/11/03 16:32","price":2.0636},{"date":"1396/11/03 17:00","price":2.0644},{"date":"1396/11/03 17:32","price":2.0693},{"date":"1396/11/03 18:08","price":2.0701},{"date":"1396/11/03 18:32","price":2.0754},{"date":"1396/11/03 19:08","price":2.0779},{"date":"1396/11/03 19:32","price":2.0875},{"date":"1396/11/03 20:00","price":2.0844},{"date":"1396/11/03 20:32","price":2.0811},{"date":"1396/11/03 21:32","price":2.0808},{"date":"1396/11/03 22:32","price":2.0806},{"date":"1396/11/03 23:00","price":2.0847},{"date":"1396/11/03 23:32","price":2.0897}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399