کمترین: 
69.11
بیشترین: 
70.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.02
زمان: 
11/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 70.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":69.11},{"date":"1396/11/03 00:32","price":69.18},{"date":"1396/11/03 01:08","price":69.31},{"date":"1396/11/03 02:08","price":69.3},{"date":"1396/11/03 02:32","price":69.23},{"date":"1396/11/03 05:08","price":69.25},{"date":"1396/11/03 05:32","price":69.36},{"date":"1396/11/03 06:08","price":69.42},{"date":"1396/11/03 06:32","price":69.37},{"date":"1396/11/03 07:00","price":69.39},{"date":"1396/11/03 07:32","price":69.35},{"date":"1396/11/03 08:00","price":69.39},{"date":"1396/11/03 09:00","price":69.38},{"date":"1396/11/03 09:32","price":69.43},{"date":"1396/11/03 10:32","price":69.47},{"date":"1396/11/03 11:32","price":69.39},{"date":"1396/11/03 12:08","price":69.28},{"date":"1396/11/03 12:32","price":69.34},{"date":"1396/11/03 13:08","price":69.41},{"date":"1396/11/03 13:32","price":69.44},{"date":"1396/11/03 14:08","price":69.46},{"date":"1396/11/03 14:32","price":69.33},{"date":"1396/11/03 15:32","price":69.22},{"date":"1396/11/03 16:32","price":69.3},{"date":"1396/11/03 17:00","price":69.39},{"date":"1396/11/03 17:32","price":69.63},{"date":"1396/11/03 18:08","price":69.59},{"date":"1396/11/03 18:32","price":69.6},{"date":"1396/11/03 19:08","price":69.75},{"date":"1396/11/03 19:32","price":70.09},{"date":"1396/11/03 20:00","price":70.14},{"date":"1396/11/03 20:32","price":69.84},{"date":"1396/11/03 21:32","price":69.81},{"date":"1396/11/03 22:00","price":69.75},{"date":"1396/11/03 22:32","price":69.92},{"date":"1396/11/03 23:00","price":69.81},{"date":"1396/11/03 23:32","price":70.02}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399