کمترین: 
10047
بیشترین: 
11346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10961
زمان: 
11/3 23:30
قیمت بیت کوین امروز 3 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 بهمن 1396 , 10961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":10496},{"date":"1396/11/03 01:00","price":10439},{"date":"1396/11/03 01:30","price":10089},{"date":"1396/11/03 02:00","price":10378},{"date":"1396/11/03 02:30","price":10622},{"date":"1396/11/03 03:00","price":10616},{"date":"1396/11/03 03:30","price":10820},{"date":"1396/11/03 04:00","price":10711},{"date":"1396/11/03 04:30","price":10639},{"date":"1396/11/03 05:00","price":10809},{"date":"1396/11/03 05:30","price":10733},{"date":"1396/11/03 06:00","price":10682},{"date":"1396/11/03 06:30","price":10744},{"date":"1396/11/03 09:30","price":10406},{"date":"1396/11/03 10:30","price":10508},{"date":"1396/11/03 11:00","price":10270},{"date":"1396/11/03 11:30","price":10297},{"date":"1396/11/03 15:30","price":10294},{"date":"1396/11/03 16:00","price":10047},{"date":"1396/11/03 16:30","price":10241},{"date":"1396/11/03 17:00","price":10284},{"date":"1396/11/03 19:30","price":10686},{"date":"1396/11/03 20:00","price":10925},{"date":"1396/11/03 20:30","price":11168},{"date":"1396/11/03 21:00","price":11346},{"date":"1396/11/03 21:30","price":11234},{"date":"1396/11/03 22:00","price":11296},{"date":"1396/11/03 22:30","price":11299},{"date":"1396/11/03 23:00","price":11185},{"date":"1396/11/03 23:30","price":10961}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398