کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
11/3 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 3 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 3 بهمن 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":0},{"date":"1396/11/03 00:00","price":0},{"date":"1396/11/03 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 00:10","price":0},{"date":"1396/11/03 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 00:20","price":0},{"date":"1396/11/03 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 00:30","price":0},{"date":"1396/11/03 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 00:40","price":0},{"date":"1396/11/03 00:40","price":0},{"date":"1396/11/03 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 00:50","price":0},{"date":"1396/11/03 00:50","price":0},{"date":"1396/11/03 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:00","price":0},{"date":"1396/11/03 01:00","price":0},{"date":"1396/11/03 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:10","price":0},{"date":"1396/11/03 01:10","price":0},{"date":"1396/11/03 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:20","price":0},{"date":"1396/11/03 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:30","price":0},{"date":"1396/11/03 01:30","price":0},{"date":"1396/11/03 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:40","price":0},{"date":"1396/11/03 01:40","price":0},{"date":"1396/11/03 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 01:50","price":0},{"date":"1396/11/03 01:50","price":0},{"date":"1396/11/03 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:00","price":0},{"date":"1396/11/03 02:00","price":0},{"date":"1396/11/03 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:10","price":0},{"date":"1396/11/03 02:10","price":0},{"date":"1396/11/03 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:20","price":0},{"date":"1396/11/03 02:20","price":0},{"date":"1396/11/03 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:30","price":0},{"date":"1396/11/03 02:30","price":0},{"date":"1396/11/03 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:40","price":0},{"date":"1396/11/03 02:40","price":0},{"date":"1396/11/03 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 02:50","price":0},{"date":"1396/11/03 02:50","price":0},{"date":"1396/11/03 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:00","price":0},{"date":"1396/11/03 03:00","price":0},{"date":"1396/11/03 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:10","price":0},{"date":"1396/11/03 03:10","price":0},{"date":"1396/11/03 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:20","price":0},{"date":"1396/11/03 03:20","price":0},{"date":"1396/11/03 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:30","price":0},{"date":"1396/11/03 03:30","price":0},{"date":"1396/11/03 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:40","price":0},{"date":"1396/11/03 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 03:50","price":0},{"date":"1396/11/03 03:50","price":0},{"date":"1396/11/03 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:00","price":0},{"date":"1396/11/03 04:00","price":0},{"date":"1396/11/03 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:10","price":0},{"date":"1396/11/03 04:10","price":0},{"date":"1396/11/03 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:20","price":0},{"date":"1396/11/03 04:20","price":0},{"date":"1396/11/03 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:30","price":0},{"date":"1396/11/03 04:30","price":0},{"date":"1396/11/03 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:40","price":0},{"date":"1396/11/03 04:40","price":0},{"date":"1396/11/03 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 04:50","price":0},{"date":"1396/11/03 04:50","price":0},{"date":"1396/11/03 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:00","price":0},{"date":"1396/11/03 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:10","price":0},{"date":"1396/11/03 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:20","price":0},{"date":"1396/11/03 05:20","price":0},{"date":"1396/11/03 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:30","price":0},{"date":"1396/11/03 05:30","price":0},{"date":"1396/11/03 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:40","price":0},{"date":"1396/11/03 05:40","price":0},{"date":"1396/11/03 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 05:50","price":0},{"date":"1396/11/03 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:00","price":0},{"date":"1396/11/03 06:00","price":0},{"date":"1396/11/03 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:10","price":0},{"date":"1396/11/03 06:10","price":0},{"date":"1396/11/03 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:20","price":0},{"date":"1396/11/03 06:20","price":0},{"date":"1396/11/03 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:30","price":0},{"date":"1396/11/03 06:30","price":0},{"date":"1396/11/03 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:40","price":0},{"date":"1396/11/03 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 06:50","price":0},{"date":"1396/11/03 06:50","price":0},{"date":"1396/11/03 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:00","price":0},{"date":"1396/11/03 07:00","price":0},{"date":"1396/11/03 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:10","price":0},{"date":"1396/11/03 07:10","price":0},{"date":"1396/11/03 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:20","price":0},{"date":"1396/11/03 07:20","price":0},{"date":"1396/11/03 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:30","price":0},{"date":"1396/11/03 07:30","price":0},{"date":"1396/11/03 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:40","price":0},{"date":"1396/11/03 07:40","price":0},{"date":"1396/11/03 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 07:50","price":0},{"date":"1396/11/03 07:50","price":0},{"date":"1396/11/03 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:00","price":0},{"date":"1396/11/03 08:00","price":0},{"date":"1396/11/03 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:10","price":0},{"date":"1396/11/03 08:10","price":0},{"date":"1396/11/03 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:20","price":0},{"date":"1396/11/03 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:30","price":0},{"date":"1396/11/03 08:30","price":0},{"date":"1396/11/03 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:40","price":0},{"date":"1396/11/03 08:40","price":0},{"date":"1396/11/03 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 08:50","price":0},{"date":"1396/11/03 08:50","price":0},{"date":"1396/11/03 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:00","price":0},{"date":"1396/11/03 09:00","price":0},{"date":"1396/11/03 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:10","price":0},{"date":"1396/11/03 09:10","price":0},{"date":"1396/11/03 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:20","price":0},{"date":"1396/11/03 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:30","price":0},{"date":"1396/11/03 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:40","price":0},{"date":"1396/11/03 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 09:50","price":0},{"date":"1396/11/03 09:50","price":0},{"date":"1396/11/03 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 10:10","price":0},{"date":"1396/11/03 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 11:00","price":0},{"date":"1396/11/03 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 11:40","price":0},{"date":"1396/11/03 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 11:50","price":0},{"date":"1396/11/03 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 12:00","price":0},{"date":"1396/11/03 12:00","price":0},{"date":"1396/11/03 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 12:10","price":0},{"date":"1396/11/03 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 12:20","price":0},{"date":"1396/11/03 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 12:30","price":0},{"date":"1396/11/03 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 12:50","price":0},{"date":"1396/11/03 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 13:00","price":0},{"date":"1396/11/03 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 13:10","price":0},{"date":"1396/11/03 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 13:20","price":0},{"date":"1396/11/03 13:20","price":0},{"date":"1396/11/03 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 13:40","price":0},{"date":"1396/11/03 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 13:50","price":0},{"date":"1396/11/03 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 14:00","price":0},{"date":"1396/11/03 14:00","price":0},{"date":"1396/11/03 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 14:10","price":0},{"date":"1396/11/03 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 14:20","price":0},{"date":"1396/11/03 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 14:30","price":0},{"date":"1396/11/03 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 14:50","price":0},{"date":"1396/11/03 14:50","price":0},{"date":"1396/11/03 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 15:00","price":0},{"date":"1396/11/03 15:00","price":0},{"date":"1396/11/03 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 15:40","price":0},{"date":"1396/11/03 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 15:50","price":0},{"date":"1396/11/03 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/03 16:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399