کمترین: 
63.64
بیشترین: 
64.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.58
زمان: 
11/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 64.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":63.64},{"date":"1396/11/03 00:32","price":63.7},{"date":"1396/11/03 01:08","price":63.91},{"date":"1396/11/03 03:08","price":63.86},{"date":"1396/11/03 04:00","price":63.77},{"date":"1396/11/03 04:32","price":63.78},{"date":"1396/11/03 05:08","price":63.83},{"date":"1396/11/03 05:32","price":63.91},{"date":"1396/11/03 06:08","price":63.98},{"date":"1396/11/03 06:32","price":63.94},{"date":"1396/11/03 07:00","price":63.95},{"date":"1396/11/03 07:32","price":63.93},{"date":"1396/11/03 08:00","price":63.98},{"date":"1396/11/03 08:32","price":63.96},{"date":"1396/11/03 09:00","price":63.94},{"date":"1396/11/03 09:32","price":64},{"date":"1396/11/03 10:32","price":64.02},{"date":"1396/11/03 11:32","price":63.95},{"date":"1396/11/03 12:08","price":63.84},{"date":"1396/11/03 12:32","price":63.91},{"date":"1396/11/03 13:08","price":63.94},{"date":"1396/11/03 13:32","price":63.95},{"date":"1396/11/03 14:08","price":63.98},{"date":"1396/11/03 14:32","price":63.89},{"date":"1396/11/03 15:32","price":63.76},{"date":"1396/11/03 16:32","price":63.8},{"date":"1396/11/03 17:00","price":63.92},{"date":"1396/11/03 17:32","price":64.11},{"date":"1396/11/03 18:08","price":64.06},{"date":"1396/11/03 18:32","price":64.08},{"date":"1396/11/03 19:08","price":64.2},{"date":"1396/11/03 19:32","price":64.56},{"date":"1396/11/03 20:00","price":64.58},{"date":"1396/11/03 20:32","price":64.42},{"date":"1396/11/03 21:32","price":64.41},{"date":"1396/11/03 22:00","price":64.33},{"date":"1396/11/03 22:32","price":64.47},{"date":"1396/11/03 23:00","price":64.38},{"date":"1396/11/03 23:32","price":64.58}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399