کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/2 23:56
قیمت دلار نیوزیلند امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 2 بهمن 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 20:10","price":0},{"date":"1396/11/02 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 20:20","price":0},{"date":"1396/11/02 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 20:30","price":0},{"date":"1396/11/02 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 20:40","price":0},{"date":"1396/11/02 20:40","price":0},{"date":"1396/11/02 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 20:50","price":0},{"date":"1396/11/02 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:00","price":0},{"date":"1396/11/02 21:00","price":0},{"date":"1396/11/02 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:10","price":0},{"date":"1396/11/02 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:20","price":0},{"date":"1396/11/02 21:20","price":0},{"date":"1396/11/02 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:30","price":0},{"date":"1396/11/02 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:40","price":0},{"date":"1396/11/02 21:40","price":0},{"date":"1396/11/02 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 21:50","price":0},{"date":"1396/11/02 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:00","price":0},{"date":"1396/11/02 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:10","price":0},{"date":"1396/11/02 22:10","price":0},{"date":"1396/11/02 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:20","price":0},{"date":"1396/11/02 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:30","price":0},{"date":"1396/11/02 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:40","price":0},{"date":"1396/11/02 22:40","price":0},{"date":"1396/11/02 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 22:50","price":0},{"date":"1396/11/02 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:00","price":0},{"date":"1396/11/02 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:10","price":0},{"date":"1396/11/02 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:20","price":0},{"date":"1396/11/02 23:20","price":0},{"date":"1396/11/02 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:30","price":0},{"date":"1396/11/02 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:40","price":0},{"date":"1396/11/02 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/11/02 23:50","price":0},{"date":"1396/11/02 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399