کمترین: 
66.48
بیشترین: 
66.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.48
زمان: 
11/2 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 2 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 66.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 16:32","price":66.48}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399