کمترین: 
645775
بیشترین: 
653741
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646060
زمان: 
11/2 17:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 2 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 646060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:40","price":646995},{"date":"1396/11/02 11:45","price":647830},{"date":"1396/11/02 11:50","price":648254},{"date":"1396/11/02 11:55","price":648163},{"date":"1396/11/02 12:00","price":648622},{"date":"1396/11/02 12:05","price":649449},{"date":"1396/11/02 12:20","price":650889},{"date":"1396/11/02 13:15","price":649826},{"date":"1396/11/02 13:20","price":650843},{"date":"1396/11/02 13:30","price":650836},{"date":"1396/11/02 13:40","price":651163},{"date":"1396/11/02 13:45","price":651441},{"date":"1396/11/02 13:50","price":652081},{"date":"1396/11/02 13:55","price":651803},{"date":"1396/11/02 14:00","price":653620},{"date":"1396/11/02 14:25","price":653741},{"date":"1396/11/02 14:35","price":653455},{"date":"1396/11/02 14:40","price":653135},{"date":"1396/11/02 14:45","price":651972},{"date":"1396/11/02 14:50","price":651979},{"date":"1396/11/02 15:20","price":650293},{"date":"1396/11/02 15:25","price":650279},{"date":"1396/11/02 15:35","price":650704},{"date":"1396/11/02 15:50","price":651204},{"date":"1396/11/02 16:00","price":650836},{"date":"1396/11/02 16:15","price":650779},{"date":"1396/11/02 16:25","price":650396},{"date":"1396/11/02 17:05","price":646125},{"date":"1396/11/02 17:10","price":645775},{"date":"1396/11/02 17:15","price":646060}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399