کمترین: 
4570
بیشترین: 
4688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4578
زمان: 
11/2 18:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4578 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:20","price":4590},{"date":"1396/11/02 11:30","price":4578},{"date":"1396/11/02 11:40","price":4588},{"date":"1396/11/02 11:50","price":4583},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4607},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4618},{"date":"1396/11/02 12:20","price":4577},{"date":"1396/11/02 12:30","price":4605},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4614},{"date":"1396/11/02 13:40","price":4591},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4597},{"date":"1396/11/02 14:00","price":4624},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4607},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4613},{"date":"1396/11/02 17:10","price":4688},{"date":"1396/11/02 17:20","price":4682},{"date":"1396/11/02 17:30","price":4577},{"date":"1396/11/02 17:40","price":4570},{"date":"1396/11/02 17:50","price":4571},{"date":"1396/11/02 18:00","price":4577},{"date":"1396/11/02 18:10","price":4578}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399