کمترین: 
4579
بیشترین: 
4658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4615
زمان: 
11/2 19:00
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:20","price":4595},{"date":"1396/11/02 11:30","price":4586},{"date":"1396/11/02 11:40","price":4610},{"date":"1396/11/02 11:50","price":4595},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4604},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4609},{"date":"1396/11/02 12:20","price":4585},{"date":"1396/11/02 12:30","price":4598},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4638},{"date":"1396/11/02 13:40","price":4651},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4601},{"date":"1396/11/02 14:00","price":4658},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4654},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4635},{"date":"1396/11/02 15:20","price":4638},{"date":"1396/11/02 15:30","price":4620},{"date":"1396/11/02 15:50","price":4646},{"date":"1396/11/02 16:20","price":4655},{"date":"1396/11/02 16:40","price":4608},{"date":"1396/11/02 17:10","price":4595},{"date":"1396/11/02 17:20","price":4584},{"date":"1396/11/02 17:30","price":4579},{"date":"1396/11/02 17:40","price":4580},{"date":"1396/11/02 17:50","price":4601},{"date":"1396/11/02 18:00","price":4583},{"date":"1396/11/02 18:10","price":4636},{"date":"1396/11/02 18:40","price":4593},{"date":"1396/11/02 18:50","price":4594},{"date":"1396/11/02 19:00","price":4615}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399