کمترین: 
4566
بیشترین: 
4632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4585
زمان: 
11/2 19:40
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:20","price":4608},{"date":"1396/11/02 11:30","price":4583},{"date":"1396/11/02 11:40","price":4608},{"date":"1396/11/02 11:50","price":4596},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4597},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4617},{"date":"1396/11/02 12:20","price":4586},{"date":"1396/11/02 12:30","price":4598},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4612},{"date":"1396/11/02 13:40","price":4604},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4607},{"date":"1396/11/02 14:00","price":4606},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4607},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4616},{"date":"1396/11/02 15:20","price":4632},{"date":"1396/11/02 15:30","price":4617},{"date":"1396/11/02 15:50","price":4609},{"date":"1396/11/02 16:20","price":4612},{"date":"1396/11/02 16:40","price":4602},{"date":"1396/11/02 17:10","price":4589},{"date":"1396/11/02 17:20","price":4583},{"date":"1396/11/02 17:30","price":4577},{"date":"1396/11/02 17:40","price":4566},{"date":"1396/11/02 17:50","price":4570},{"date":"1396/11/02 18:00","price":4577},{"date":"1396/11/02 18:40","price":4578},{"date":"1396/11/02 18:50","price":4585},{"date":"1396/11/02 19:00","price":4583},{"date":"1396/11/02 19:10","price":4585},{"date":"1396/11/02 19:20","price":4586},{"date":"1396/11/02 19:30","price":4584},{"date":"1396/11/02 19:40","price":4585}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399