کمترین: 
4570
بیشترین: 
4688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4579
زمان: 
11/2 18:40
قیمت دلار امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:20","price":4593},{"date":"1396/11/02 11:30","price":4581},{"date":"1396/11/02 11:40","price":4591},{"date":"1396/11/02 11:50","price":4586},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4610},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4621},{"date":"1396/11/02 12:20","price":4580},{"date":"1396/11/02 12:30","price":4608},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4617},{"date":"1396/11/02 13:40","price":4596},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4602},{"date":"1396/11/02 14:00","price":4629},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4607},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4670},{"date":"1396/11/02 15:20","price":4602},{"date":"1396/11/02 15:30","price":4616},{"date":"1396/11/02 15:50","price":4610},{"date":"1396/11/02 16:20","price":4611},{"date":"1396/11/02 16:40","price":4601},{"date":"1396/11/02 17:10","price":4688},{"date":"1396/11/02 17:20","price":4682},{"date":"1396/11/02 17:30","price":4577},{"date":"1396/11/02 17:40","price":4570},{"date":"1396/11/02 17:50","price":4571},{"date":"1396/11/02 18:00","price":4577},{"date":"1396/11/02 18:10","price":4578},{"date":"1396/11/02 18:40","price":4579}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399