کمترین: 
6340
بیشترین: 
6400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6400
زمان: 
11/2 15:20
قیمت پوند امروز 2 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 بهمن 1396 , 6400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":6341},{"date":"1396/11/02 10:30","price":6346},{"date":"1396/11/02 10:50","price":6341},{"date":"1396/11/02 11:40","price":6340},{"date":"1396/11/02 12:10","price":6350},{"date":"1396/11/02 12:30","price":6363},{"date":"1396/11/02 14:00","price":6368},{"date":"1396/11/02 14:20","price":6373},{"date":"1396/11/02 15:20","price":6400}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398