کمترین: 
4626
بیشترین: 
4663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4626
زمان: 
11/2 21:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":4644},{"date":"1396/11/02 11:20","price":4653},{"date":"1396/11/02 11:30","price":4628},{"date":"1396/11/02 11:40","price":4643},{"date":"1396/11/02 11:50","price":4638},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4644},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4654},{"date":"1396/11/02 12:20","price":4638},{"date":"1396/11/02 12:30","price":4648},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4651},{"date":"1396/11/02 13:40","price":4648},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4654},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4663},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4657},{"date":"1396/11/02 15:20","price":4643},{"date":"1396/11/02 15:30","price":4648},{"date":"1396/11/02 15:50","price":4642},{"date":"1396/11/02 16:20","price":4645},{"date":"1396/11/02 16:40","price":4648},{"date":"1396/11/02 19:40","price":4645},{"date":"1396/11/02 19:50","price":4643},{"date":"1396/11/02 20:50","price":4639},{"date":"1396/11/02 21:20","price":4633},{"date":"1396/11/02 21:40","price":4626}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398