کمترین: 
3.188
بیشترین: 
3.255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.224
زمان: 
11/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3.224 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 09:08","price":3.255},{"date":"1396/11/02 09:32","price":3.252},{"date":"1396/11/02 11:32","price":3.235},{"date":"1396/11/02 12:32","price":3.247},{"date":"1396/11/02 13:08","price":3.244},{"date":"1396/11/02 13:32","price":3.241},{"date":"1396/11/02 14:32","price":3.22},{"date":"1396/11/02 15:32","price":3.2},{"date":"1396/11/02 16:08","price":3.215},{"date":"1396/11/02 17:08","price":3.219},{"date":"1396/11/02 17:32","price":3.223},{"date":"1396/11/02 18:08","price":3.234},{"date":"1396/11/02 19:08","price":3.188},{"date":"1396/11/02 19:32","price":3.197},{"date":"1396/11/02 20:00","price":3.216},{"date":"1396/11/02 20:32","price":3.204},{"date":"1396/11/02 21:00","price":3.223},{"date":"1396/11/02 21:32","price":3.217},{"date":"1396/11/02 22:08","price":3.228},{"date":"1396/11/02 23:32","price":3.224}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399