کمترین: 
1.8625
بیشترین: 
1.883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.883
زمان: 
11/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1.883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 09:08","price":1.8735},{"date":"1396/11/02 12:32","price":1.8705},{"date":"1396/11/02 13:08","price":1.8656},{"date":"1396/11/02 13:32","price":1.864},{"date":"1396/11/02 14:32","price":1.8625},{"date":"1396/11/02 15:32","price":1.8635},{"date":"1396/11/02 16:08","price":1.8653},{"date":"1396/11/02 16:32","price":1.8645},{"date":"1396/11/02 17:08","price":1.8666},{"date":"1396/11/02 17:32","price":1.8661},{"date":"1396/11/02 18:08","price":1.8706},{"date":"1396/11/02 19:08","price":1.867},{"date":"1396/11/02 19:32","price":1.8668},{"date":"1396/11/02 20:00","price":1.8795},{"date":"1396/11/02 20:32","price":1.8747},{"date":"1396/11/02 21:00","price":1.8675},{"date":"1396/11/02 21:32","price":1.8665},{"date":"1396/11/02 23:08","price":1.876},{"date":"1396/11/02 23:32","price":1.883}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399