کمترین: 
607.38
بیشترین: 
613.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.75
زمان: 
11/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 611.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 09:08","price":609.88},{"date":"1396/11/02 09:32","price":610.25},{"date":"1396/11/02 10:08","price":610.13},{"date":"1396/11/02 11:32","price":610},{"date":"1396/11/02 12:32","price":609.63},{"date":"1396/11/02 13:08","price":609.25},{"date":"1396/11/02 13:32","price":608.63},{"date":"1396/11/02 14:32","price":608.13},{"date":"1396/11/02 15:32","price":609.13},{"date":"1396/11/02 16:08","price":608.13},{"date":"1396/11/02 16:32","price":607.38},{"date":"1396/11/02 17:08","price":608.38},{"date":"1396/11/02 17:32","price":609.38},{"date":"1396/11/02 18:08","price":609.63},{"date":"1396/11/02 19:32","price":609.38},{"date":"1396/11/02 20:00","price":613.5},{"date":"1396/11/02 20:32","price":611.38},{"date":"1396/11/02 21:00","price":608.88},{"date":"1396/11/02 21:32","price":608.63},{"date":"1396/11/02 22:08","price":608.38},{"date":"1396/11/02 23:08","price":610},{"date":"1396/11/02 23:32","price":611.75}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399