کمترین: 
68.47
بیشترین: 
69.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.12
زمان: 
11/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 69.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 09:08","price":68.76},{"date":"1396/11/02 09:32","price":68.78},{"date":"1396/11/02 10:08","price":68.79},{"date":"1396/11/02 11:32","price":68.81},{"date":"1396/11/02 12:32","price":68.8},{"date":"1396/11/02 13:08","price":68.69},{"date":"1396/11/02 13:32","price":68.64},{"date":"1396/11/02 14:32","price":68.58},{"date":"1396/11/02 16:08","price":68.56},{"date":"1396/11/02 16:32","price":68.52},{"date":"1396/11/02 17:08","price":68.47},{"date":"1396/11/02 17:32","price":68.58},{"date":"1396/11/02 18:08","price":68.61},{"date":"1396/11/02 19:08","price":68.72},{"date":"1396/11/02 19:32","price":68.77},{"date":"1396/11/02 20:00","price":69.3},{"date":"1396/11/02 20:32","price":69.08},{"date":"1396/11/02 21:00","price":68.75},{"date":"1396/11/02 21:32","price":68.78},{"date":"1396/11/02 22:08","price":68.76},{"date":"1396/11/02 23:08","price":68.92},{"date":"1396/11/02 23:32","price":69.12}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399